మాటే వినదుగ.. మాటే వినదుగ.. పెరిగే వేగమే.. తగిలే మేఘమే అసలే ఆగదు ఈ పరుగే.. ఒకటే గమ్యమే.. దారులు వేరులే పయనం నీ పనిలే.. అరెరె.. పడుతూ మొదలే.. మలుపు కుదుపు నీదే…Read more »