అల్లా ... శ్రీ రామా... శుభకరుడు సురుచిరుడు భవహరుడు భగవంతుడె వడు కళ్యాణ గునఘనుడు కరుణా ఘనా ఘనుడు ఎవడు అల్లా తత్వమున అల్లారు ముద్దుగా అలరారు అందాల చంద్రుడెవడు ఆనంద నందనుడు అమృతరస…Read more »