చిరు గాలిలా నలువైపులా నీ హాయి స్పర్శ నన్ను వీడిపోదులే ఉంటాలే ఉంటాలే నీ వెంటే ఉంటాలే ఏనాడైనా ఎప్పటికైనా నీతో ఉంటాలే ఉంటాలే ఉంటాలే నీ వెంటే ఉంటాలే నేడు రేపు ఏనాడు…Read more »