జన్మ నీదేలే మరుజన్మ నీకేలే జతను విడిచావో చితికి పోతానే ప్రియతమా ప్రణయమా కుమలకే ప్రాణమా అడుగు నీతోనే జన్మ నీదేలే మరుజన్మ నీకేలే జతను విడిచావో చితికి పోతానే కన్నుల బాధను కన్నుల…Read more »