తాగుబోతు మహారాజులందరికి పేరుపేరునా నమస్కారం థిస్ మేటర్ ఇస్ జూజూజూ..... దీని అర్థమేంటంటే బాధలు మర్చిపోటానికి పీతల్లా తాగుతున్నారు గాని లోపల లివర్ దొబ్బుతుందని ఆరోగ్యం షెడ్డుకి ఎల్తానదని జిందగీ బార్బత్త్ అయిపోతందని అసలు…Read more »