తెలుగు లిరిక్స్ పల్లవి: తందానే తందానే,తందానే తందానే చూసారా ఏ చోటైనా ఇంతానందనే.. తందానే తందానే, తందానే తందానే కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఏ ... తియ్యదనం, మనసుపడి రాసిందో ఎంతో అందంగా…Read more »