నమ్మక తప్పని నిజమైన నువ్విక రావని చెబుతున్న ఎందుకు వినదొ నా మది ఇప్పుడైనా ఓ ఎవ్వరు ఎదురుగ వస్తున్న నువ్వేమో అనుకుంటున్నా నీ రూపం నా చూపులనోదీలేనా ఓ ఎందరితో కలిసున్న నేనొంటరిగానే…Read more »