సాయిబాబా...సాయిబాబా... సాయినాధా....సాయిదేవా... సత్యం నిత్యం నీవే కావా నువు లేక అనధాలం బ్రతుకంతా అయోమయం(నువ్వు) బాబా....ఓ...బాబా... ఇక నీ పరీక్షకు మేమాగలేము ఇటులీ నిరీక్షణ మేమోపలేము(నువ్వు) మా పాలి దైవమనీ మా దిక్కు నీవేనని…Read more »