అటు నువ్వే ఇటు నువ్వె మనసెటు చూస్తె అటు నువ్వె ఎటు వెళుతున్న ఏం చేస్తున్న ప్రతి చోటా నువ్వే అటు నువ్వే ఇటు నువ్వె అలికిడి వింటె అది నువ్వె అదమరపైన పెదవుల…Read more »