ఫస్ట్ లుక్కు సోమవారంమాట కలిపే మంగళవారంబుజ్జిగుంది బుధవారం,గొడవయ్యింది గురువారంగొడవయ్యింది గురువారం, గొడవయ్యింది గురువారం సొరి అంది సుక్కురవారంసెన్సార్ కట్ శనివారం,రెస్ట్ లేదు ఆదివారంప్రేమే వుంది ఏ వారంప్రేమే వుంది ఏ వారం, ప్రేమే వుంది…Read more »