చక్కెర చిన్నోడ ఆలే కత్తెర కళ్లోడా ఆలే చూడర బుల్లోడా ఆలే అందాన్ని ఒంటరి పిల్లోడ ఆలే తుంటరి పిల్లోడా ఆలే వద్దకు లాగెయ్‌ రా ఆలే వజ్రాన్ని దీవాలీ దీపాన్ని సాంబ్రాణి ధూపాన్ని…Read more »