అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః అయ్యప్ప దేవాయ నమః అభయ స్వరూపాయ నమః హరి హర సుపుత్రాయ నమః కరుణా సముద్రాయ నమః నిజ భీర గంభీర శభరీ గిరి శిఖర…Read more »