గగనపు వీధి వీడి వలస వెళ్లిపోయిన నీలి మబ్బు కోసం తరలింది తనకు తానే ఆకాశం పరదేశం శిఖరపు అంచు నుంచి నేల జారి పోయిన నీటి చుక్క కోసం విడిచింది చూడు నగమే…Read more »