నలుపు తెలుపున కాటుక కళ్ళకు..రంగు రంగు కలనిచ్చిందెవ్వరు..
దిక్కులంచులకు రెక్కలు తొడిగిందెవరూ..
నిదుర మరచినా రెప్పల జంటకు..
సిగ్గు బరువు అరువిచ్చిందెవ్వరు..
బుగ్గ నునుపులో మెరుపై వచ్చిందెవరూ..

రంగు రంగు కలనిచ్చిందెవ్వరు..
దిక్కులంచులకు రెక్కలు తొడిగిందెవరూ..
నిదుర మరచినా రెప్పల జంటకు..
సిగ్గు బరువు అరువిచ్చిందెవ్వరు..
బుగ్గ నునుపులో మెరుపై వచ్చిందెవరూ..

నా వసంతం నీకు సొంతం..
నా సమస్తం నీదే కదా నేస్తం..
నా ప్రపంచం పొడవు మొత్తం..
వలపు వర్ణం చిత్రించు నీ ఇష్టం..
రంగ్ దే రే రంగ్ దే రే..
రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే రే..
రంగ్ దే రే రంగ్ దే రే..
రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే ..
రంగ్ దే రే రంగ్ దే రే..
రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే..
ఏడు వర్ణాల నీ వలపు హరివిల్లు నాదే..
ముద్దు రంగేయద్దు పగడాల పెదవులకి..
సిగ్గు రంగే దిద్దు నా కళ్ళకీ..
మత్తు రంగే అద్దు నా మేని ఒంపులకి..
కొత్త రంగే దిద్దు కౌగిళ్ళకీ..
నా వసంతం నీకు సొంతం..
నా సమస్తం నీదే కదా నేస్తం..
నా ప్రపంచం పొడవు మొత్తం..
వలపు వర్ణం చిత్రించు నీ ఇష్టం…
నీలిమేఘం నెమలి పింఛం..
రెంటికీ లేదు ఏమంత దూరం..
ఒకటి హృదయం ఒకటి ప్రాణం..
వాటినేనాడు విడదీయలేం..
హే రంగ్ దేర రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దేర రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే..
రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దేర రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దేర రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే …
ఏడు వర్ణాల నీ వలపు హరివిల్లు నాదే..
ముద్దు రంగేయద్దు పగడాల పెదవులకి..
సిగ్గు రంగే దిద్దు నా కళ్ళకీ..
మత్తు రంగే అద్దు నా మేని ఒంపులకి..
కొత్త రంగే దిద్దు కౌగిళ్ళకీ..
రామ బాణం సీత ప్రాణం..
జన్మలెన్నైనా నీతో ప్రయాణం ..
రాధ ప్రాయం మురళి గేయం..
జంట నువ్వుంటే బృందావనం ..
హే రంగ్ దేర రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దేర రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే..
రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దేర రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దేర రంగ్ దే రంగ్ దే..
హే రంగ్ దే రంగ్ దే రంగ్ దే …
ఏడు వర్ణాల నీ వలపు హరివిల్లు నాదే..
ముద్దు రంగేయద్దు పగడాల పెదవులకి..
సిగ్గు రంగే దిద్దు నా కళ్ళకీ..
మత్తు రంగే అద్దు నా మేని ఒంపులకి..
కొత్త రంగే దిద్దు కౌగిళ్ళకీ..

Movie : A Aa
Lyrics : Ramajogayya Sastry
Music : Mickey J Meyer
Singers : Ramya behara, Rahul nambiar, Sai Shivani