పంచదార బొమ్మ బొమ్మ పట్టుకోవదనకమ్మ ..
మంచుపూల కొమ్మ కొమ్మ ముట్టుకోవదనకమ్మా …
చేతినే తాకోద్దంటే .., చంతకేరావోద్దంటే ఎమవ్తనమ్మ

నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టనే గుమ్మ ..నువ్వు అందకపోతే వృదా ఈ జన్మ .
నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టనే గుమ్మ ..నువ్వు అందకపోతే వృదా ఈ జన్మ .

పువ్వు పైన చెయ్యేస్తే కసిరినన్ను తిట్టిందే …
పసిడి పువ్వు నువ్వనిపంపిందే

నువ్వు రాకు నా వెంట ..
ఈ పువ్వు చుట్టూ ముల్లంత ..అన్తుకుటే మంటే వొళ్ళంతా

తీగ పైన చెయ్యేస్తే తిట్టి నన్ను నేట్టిందే …
మెరుపు తీగ నువ్వని పంపిందే …

మెరుపు వెంట ఉరుమంట ..ఉరుము వెంట వరదంట …
నే వరద లాగ మారితే ముప్పంత ….

వరదైన వరమని వరిస్తా నమ్మ ..
మునకైన సుకమని వోదీస్తానమ్మ …..
నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టనే గుమ్మ ..నువ్వు అందకపోతే వృదా ఈ జన్మ .

గాలి నిన్నుతాకింది నేల నిను తాకింది ..
నేను నిన్ను తాకితే తప్పా ..

గాలి వూపిరి అయ్యింది నేల నన్ను నడిపింది …
ఎవితంత నీలో అది గొప్ప …

వెలుగు నిన్ను తాకింది చినుకు కూడా తాకింది …
పక్షపాతమెందుకు నాపైన ….

వెలుగు దారిచూపింది ..చినుకు లాల పోసింది ..
వాటితోటి పోలిక నీకెలా …

అవి బతికున్నపుడే తోదవుతాయమ్మ ..
నీ చితిలో తోడై నేనోస్తానమ్మ …
నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టనే గుమ్మ ..నువ్వు అందకపోతే వృదా ఈ జన్మ ….

https://lyricdunia.com/wp-content/uploads/2018/12/photostudio_1544466154922-901595311-1024x491.pnghttps://lyricdunia.com/wp-content/uploads/2018/12/photostudio_1544466154922-901595311-150x150.pngAshEver Green Lyrical Songs
పంచదార బొమ్మ బొమ్మ పట్టుకోవదనకమ్మ .. మంచుపూల కొమ్మ కొమ్మ ముట్టుకోవదనకమ్మా … చేతినే తాకోద్దంటే .., చంతకేరావోద్దంటే ఎమవ్తనమ్మ నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టనే గుమ్మ ..నువ్వు అందకపోతే వృదా ఈ జన్మ . నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టనే గుమ్మ ..నువ్వు అందకపోతే వృదా ఈ జన్మ . పువ్వు పైన చెయ్యేస్తే కసిరినన్ను తిట్టిందే … పసిడి పువ్వు నువ్వనిపంపిందే నువ్వు రాకు నా వెంట .. ఈ పువ్వు చుట్టూ ముల్లంత ..అన్తుకుటే మంటే వొళ్ళంతా తీగ పైన...