నల్లంచు తెల్ల చీర కట్టాను గాని
తల్లోన మల్లె పూలు పెట్టాను గాని
కనురెప్పలకేమో కాటుక రుద్దాను గాని
పెదవులకు రంగులు ఏవో అద్దాను గాని