ఓ చిలకా నా రాచిలకా రావే రావే రాచిలకా❤❤
నా చిలకా రాచిలకా రావే రావే నా చిలకా
ఓ సయ్యో రే సయ్యో రే సయ్యా ఓరే🎶❤
అరె సయ్యో రే సయ్యో రే సయ్యా ఓరే

ఓరుగల్లుకే పిల్లా పిల్లా ఎన్నుపూసా ఘల్లు ఘల్లు మన్నాదే❤❤
ఓర చూపుల్లె రువ్వే పిల్లా ఏకవీర నువ్వులా ఉన్నావే
జవనాలా ఓ మధుబాలా🎶❤
జవనాలా ఓ మధుబాలా ఇవి జగడాలా ముద్దు పగడాలా❤
అగ్గిమీద ఆడా గుగ్గిలలా చిందులేస్తున్న చిత్తరంగిలా
ఓరుగల్లుకే పిల్లా పిల్లా ఎన్నుపూసా ఘల్లు ఘల్లు మన్నాదే
ఓర చూపుల్లె రువ్వే పిల్లా ఏకవీర నువ్వులా ఉన్నావే.🎶❤

చరణం : 1
ఉమ్మ్.. లాలలా పండువెన్నేలా తొలి వలపు పిలుపులే వెన్నలా
ఇకనైనా కలనైన జతకు చేరగలనా
అందాల దొండపండుకు మిసమిసల కొసలు కాకికెందుకు❤❤
అది వీడా సరి జోడా తెలుసుకొనవె తులసీ
చెలి మనసుని గెలిచిన వరుడికి మరుడికి పోటీ ఎవరు
చెలి మనసుని గెలిచిన వరుడికి మరుడికి పోటీ ఎవరు❤❤
చలి చెడుగుడు విరుగుడు తప్పేవి కావు తిప్పలు ..చాలు

కా..కా..కా కస్సుబుస్సులా…తెగ కలలు కనకు గోరు వెచ్చగా🎶❤
తలనిండా మునిగాకా తమకు వలదు వణుకు
దా దా దా దమ్ములున్నవా…మగసిరిగ ఎదురు పడగలవా
లంకేశా లవ్ చేశా రాముడంటి జతగాణ్ణి❤❤
ఎద ముసిరిన మసకల మకమక లాడిన మాయే తెలుసా
తన ననననన్ననా ననననన
ఒడి దుడుకులు తుడుకులు ఈ ప్రేమకెన్ని తిప్పలు…❤❤
ఓరుగల్లుకే పిల్లా పిల్లా ఎన్నుపూసా ఘల్లు ఘల్లు మన్నాదే
ఓర చూపుల్లె రువ్వే పిల్లా ఏకవీర నువ్వులా ఉన్నావే
జవనాలా ఓ మధుబాలా
జవనాలా ఓ మధుబాలా ఇవి జగడాలా ముద్దు పగడాలా❤
అగ్గిమీద ఆడా గుగ్గిలలా చిందులేస్తున్న చిత్తరంగిలా❤