సాయిబాబా…సాయిబాబా…
సాయినాధా….సాయిదేవా…
సత్యం నిత్యం నీవే కావా
నువు లేక అనధాలం
బ్రతుకంతా అయోమయం(నువ్వు)
బాబా….ఓ…బాబా…
ఇక నీ పరీక్షకు మేమాగలేము
ఇటులీ నిరీక్షణ మేమోపలేము(నువ్వు)
మా పాలి దైవమనీ మా దిక్కు నీవేనని
కొలిచాము దినం దినం సాయి…
మా ఆర్తి చూస్తావని సాక్షాత్కరిస్తావని
వేచాము క్షణం క్షణం సాయి…
శ్రీరాముడైనా…శ్రీక్రుష్ణుడైనా..
ఏ దైవమైనా..ఏ ధర్మమైనా..
నీలోనే చూచాము సాయి…
రావా..బాబా…రావా..
రక్షా..దక్షా…నీవే కదా మా బాబా(నువ్వు)
మా యేసు నీవేనని
మా ప్రభువు నీవేనని
ప్రార్ధనలు చేశామయా నిన్నే..
అల్లగా వచ్చావని చల్లంగా చూస్తావని
చేశాము సలాం సలాం నీకే
గురునానకైనా….గురుగోవిందైనా…
గురుద్వారమైనా..నీ ద్వారకేననీ
నీ భక్తులైనాము సాయి..
రావా…బాబా..రావా..
రక్షా…దాక్షా….నీవే కదా మా బాబా(నువ్వు)
కృష్ణ సాయి కృష్ణ సాయి రామసి
కృష్ణ సాయి కృష్ణ సాయి రామ సాయి
అల్లా సాయి మౌలా సాయి(2)
నానక్ సాయి గోవింద్ సాయి
యేసు సాయి షిర్డీ సాయి ఓం…(నానక్)
సాయి సాయి బాబా సాయి …..(6)

https://lyricdunia.com/wp-content/uploads/2020/12/photostudio_1608054362596-1024x576.jpghttps://lyricdunia.com/wp-content/uploads/2020/12/photostudio_1608054362596-150x150.jpgAshDevotional songsతెలుగు సాంగ్స్baba,devotional songs,nuvu leka anadhalam,Sai baba,shiridi
సాయిబాబా...సాయిబాబా... సాయినాధా....సాయిదేవా... సత్యం నిత్యం నీవే కావా నువు లేక అనధాలం బ్రతుకంతా అయోమయం(నువ్వు) బాబా....ఓ...బాబా... ఇక నీ పరీక్షకు మేమాగలేము ఇటులీ నిరీక్షణ మేమోపలేము(నువ్వు) మా పాలి దైవమనీ మా దిక్కు నీవేనని కొలిచాము దినం దినం సాయి... మా ఆర్తి చూస్తావని సాక్షాత్కరిస్తావని వేచాము క్షణం క్షణం సాయి... శ్రీరాముడైనా...శ్రీక్రుష్ణుడైనా.. ఏ దైవమైనా..ఏ ధర్మమైనా.. నీలోనే చూచాము సాయి... రావా..బాబా...రావా.. రక్షా..దక్షా...నీవే కదా మా బాబా(నువ్వు) మా యేసు నీవేనని మా ప్రభువు నీవేనని ప్రార్ధనలు చేశామయా నిన్నే.. అల్లగా వచ్చావని చల్లంగా చూస్తావని చేశాము సలాం సలాం నీకే గురునానకైనా....గురుగోవిందైనా... గురుద్వారమైనా..నీ ద్వారకేననీ నీ భక్తులైనాము సాయి.. రావా...బాబా..రావా.. రక్షా...దాక్షా....నీవే కదా...