నీ సెలవడిగి నే కదిలేలుతున్నా
నా కళలన్ని నీతో వదిలేలుతున్నా
ఎంత అనుకున్నా ఏదో బాధా
మేలిపెడుతోంది లోపలా
అనుకుంటే మరి తెగిపోయేదా
మన అనుబంధం నేటిదా
భారంగా ఉంది నిజం
దూరంగా వెళుతోంధి జీవితం
నీ మాటే నా నిర్ణయం
నీ కోసమ్ ఏదైనా సమ్మతం😍😍😍