నేను నువ్వంటూ వేరై ఉన్నా
నాకీవేళా నీలో నేనున్నట్టుగా
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా
నాకోసం నేనే వెతికేంతగా ! ఓ గర్ల్..
నువ్వే లేకుంటే లిసన్ గర్ల్.. ఏమౌతానో..ఓఓ..
నీ స్నేహాన్నే కావాలంటున్నానుగా
కాదంటే నామీదొట్టుగా
ఏమైనా చేస్తా నమ్మేట్టుగా !!

ఒకసారి చూసి నే వలచానా
నను వీడిపోదు ఏ మగువైనా
ప్రేమిస్తానే ఎంతో గాఢంగా… గాగా..
నా ప్రేమలోతులో మునిగాకా
నువు పైకి తేలవే సులభంగా
ప్రాణాలైనా ఇస్తావేకంగా

నేను నువ్వంటూ వేరై ఉన్నా
నాకీవేళా నీలో నేనున్నట్టుగా
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా
నాకోసం నేనే వెతికేంతగా !

నిజాయితీ ఉన్నోడినీ
నిజాలనే అన్నోడినీ
అబద్దమే రుచించనీ అబ్బాయినీ
ఒకే ఒక మంచోడినీ
రొమాన్సులో పిచ్చోడినీ
పర్లేదులే ఒప్పేసుకో సరేననీ
ముసుగేసుకోదు ఏనాడూ.. ఓఓ..
నా మనసే ఓ భామా .. ఓఓ..
నను నన్నుగానే చూపిస్తూ
కాదన్నా పోరాడేదే నా ప్రేమా ఓఓ..!

నేను నువ్వంటూ వేరై ఉన్నా
నాకీవేళా నీలో నేనున్నట్టుగా
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా
నాకోసం నేనే వెతికేంతగా !

తిలోత్తమా తిలోత్తమా
ప్రతీక్షణం విరోధమా
ఇవాళ నా ప్రపంచమే నువ్వే సుమా
ఓ ఓ గ్రహాలకే వలేసినా
దివే అలా దిగొచ్చినా
ఇలాంటి ఓ మగాడినే చూళ్ళేవమ్మా
ఒకనాటి తాజ్ మహలైనా
నా ముందూ పూరిల్లే
ఇకపైన గొప్ప ప్రేమికుడై
లోకంలో నిలిచే పేరే నాదేలే…ఓఓఓ.. !

నేను నువ్వంటూ వేరై ఉన్నా
నాకీవేళా ఆఆఅ.. నీలో నేనున్నట్టుగా
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా
నాకోసం నేనే వెతికేంతగా !

నువ్వే లేకుంటే ఏమౌతానో
నీ స్నేహాన్నే ఏఏఏఏ.. కావాలంటున్నానుగా
కాదంటే నామీదొట్టుగా
ఏమైనా చేస్తా నమ్మేట్టుగా !!
ఒకసారి చూసి నే వలచానా
నను వీడిపోదు ఏ మగువైనా
ప్రేమిస్తానే ఎంతో గాఢంగా
నా ప్రేమలోతులో మునిగాకా
నువు పైకి తేలవే సులభంగా
ప్రాణాలైనా ఇస్తావేకంగా……