కన్నానులే కలయికలు ఏనాడు ఆగవులే
నీ కళ్ళలో పలికినవి నా కంటి బాసలివే
అందాల వయసేదో తెలితామైరె
విరబూసే వలపేదో నాలో
నీ పేరు నా పేరు తెలుసా మరి
హృదయాల కథ మారే నీలో
వలపందుకే కలిపేనులే ఒడి చేరే వయసెన్నడో
గమపమపా… ఆ… గమపమనీ… సనిపసనిపనీ మపగా
సగమపగాగమనిపానీ… సగమప సగమప ససానిసా ససానిసా
నిసానీసా నిసానీసా నిసానీసానీసనీసనీసనీసనీస నిసనీపమగ సపగమనిపగా… ఆ…
ఉరికే కసి వయసుకు శాంతం శాంతం తగిలితె తడబడె అందం
జారే జలతారు పరదా కొంచెం కొంచెం ప్రియమగు ప్రాయాల కోసం
అందం తొలికెరటం…
చిత్తం తొణికిసలై నీటి మెరుపాయే
చిత్తం చిరుదీపం రెప రెప రూపం తుళ్లి పడసాగే
పసి చినుకే ఇగురు సుమా
మూగి రేగే దావాగ్ని పుడితే
మూగే నా గుండెలో నీలిమంట
కన్నానులే కలయికలు ఏనాడు ఆగవులే
నీ కళ్ళలో పలికినవి నా కంటి బాసలివే
అందాల వయసేదో తెలితామైరె
విరబూసే వలపేదో నాలో
నీ పేరు నా పేరు తెలుసా మరి
హృదయాల కథ మారే నీలో
వలపందుకే కలిపేనులే ఒడి చేరే వయసెన్నడో
గుమ్‌సుమ గుమ్‌సుమ గుప్‌చుప్ గుమసుమ గుప్‌చుప్…
గుమ్‌సుమ గుమ్‌సుమ గుప్‌చుప్ గుమసుమ గుప్‌చుప్…
సలసల సలసల సక్కాలలాడి జోడి వేటాడి
విలవిల విలవిల వెన్నెలలాడి మనసులు మాటాడి
మామా కొడుకు రాతిరికొస్తే వదలకు రేచుక్కో
మంచం చెప్పిన సంగతులన్నీ మరువకు ఎంచక్కో
మామా కొడుకు రాతిరికొస్తే వదలకు రేచుక్కో
మంచం చెప్పిన సంగతులన్నీ మరువకు ఎంచక్కో

శ్రుతి మించేటి పరువపు వేగం వేగం ఉయ్యాలలూగింది నీలో
తొలి పొంగుల్లో దాగిన తాపం తాపం

సయ్యాటలాడింది నాలో
ఎంత మైమరపో ఇన్ని ఊహల్లో తెల్లారే రేయల్లే
ఎడబాటనుకో ఎరమ్రల్లెల్లో తేనీరు కన్నీరే
ఇది నిజమా కల నిజమా
గిల్లుకున్న జన్మనడిగా
నీ నమాజుల్లో ఓనమాలు మరిచా
కన్నానులే కలయికలు ఏనాడు ఆగవులే
నీ కళ్ళలో పలికినవి నా కంటి బాసలివే
అందాల వయసేదో తెలితామైరె
విరబూసే వలపేదో నాలో
నీ పేరు నా పేరు తెలుసా మరి
హృదయాల కథ మారే నీలో
వలపందుకే కలిపేనులే ఒడి చేరే వయసెన్నడో
కన్నానులే కలయికలు ఏనాడు ఆగవులే
నీ కళ్ళలో పలికినవి నా కంటి బాసలివే
కన్నానులే…