నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

ఫస్ట్ లుక్కు సోమవారం
మాట కలిపే మంగళవారం
బుజ్జిగుంది బుధవారం,
గొడవయ్యింది గురువారం

దాని మమ్మీ లాగే దానికూడా ఉంది ఎంతో పొగరు
అది చూపిస్తుంటే సర్రంటుంది బీపి నాదే బ్రదరు
నీ వల్లే తాగే మందుకి నన్నే తిడుతుంది లివరు
ఇక నీకు నాకు సెట్ అవ్వదంటు చెప్పెను ఊటి వెదరు

వారం కాని వరం పెను ఎవ్వారం
నువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారం
జాములేని వారం చెయ్ జాగారం
గోడ గడియారం మోగెను గుండెల్లో అల్లారం

నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

 

 

వారం కాని వారం
పెను ఎవ్వారం
నువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారం
జాములేని వారం
చెయ్ జాగారం
గోడ గడియారం
మోగెను గుండెల్లో అల్లారం

నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

ఫస్ట్ లుక్కు సోమవారం
మాట కలిపే మంగళవారం
బుజ్జిగుంది బుధవారం,
గొడవయ్యింది గురువారం

దాని మమ్మీ లాగే దానికూడా ఉంది ఎంతో పొగరు
అది చూపిస్తుంటే సర్రంటుంది బీపి నాదే బ్రదరు
నీ వల్లే తాగే మందుకి నన్నే తిడుతుంది లివరు
ఇక నీకు నాకు సెట్ అవ్వదంటు చెప్పెను ఊటి వెదరు

వారం కాని వరం పెను ఎవ్వారం
నువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారం
జాములేని వారం చెయ్ జాగారం
గోడ గడియారం మోగెను గుండెల్లో అల్లారం

నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

 

 

సొరి అంది సుక్కురవారం
సెన్సార్ కట్ శనివారం,
రెస్ట్ లేదు ఆదివారం
ప్రేమే వుంది ఏ వారం
ప్రేమే వుంది ఏ వారం, ప్రేమే వుంది ఏ వారం

వారం కాని వారం
పెను ఎవ్వారం
నువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారం
జాములేని వారం
చెయ్ జాగారం
గోడ గడియారం
మోగెను గుండెల్లో అల్లారం

నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

ఫస్ట్ లుక్కు సోమవారం
మాట కలిపే మంగళవారం
బుజ్జిగుంది బుధవారం,
గొడవయ్యింది గురువారం

దాని మమ్మీ లాగే దానికూడా ఉంది ఎంతో పొగరు
అది చూపిస్తుంటే సర్రంటుంది బీపి నాదే బ్రదరు
నీ వల్లే తాగే మందుకి నన్నే తిడుతుంది లివరు
ఇక నీకు నాకు సెట్ అవ్వదంటు చెప్పెను ఊటి వెదరు

వారం కాని వరం పెను ఎవ్వారం
నువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారం
జాములేని వారం చెయ్ జాగారం
గోడ గడియారం మోగెను గుండెల్లో అల్లారం

నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

 

 

ఫస్ట్ లుక్కు సోమవారం
మాట కలిపే మంగళవారం
బుజ్జిగుంది బుధవారం,
గొడవయ్యింది గురువారం
గొడవయ్యింది గురువారం, గొడవయ్యింది గురువారం

సొరి అంది సుక్కురవారం
సెన్సార్ కట్ శనివారం,
రెస్ట్ లేదు ఆదివారం
ప్రేమే వుంది ఏ వారం
ప్రేమే వుంది ఏ వారం, ప్రేమే వుంది ఏ వారం

వారం కాని వారం
పెను ఎవ్వారం
నువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారం
జాములేని వారం
చెయ్ జాగారం
గోడ గడియారం
మోగెను గుండెల్లో అల్లారం

నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

ఫస్ట్ లుక్కు సోమవారం
మాట కలిపే మంగళవారం
బుజ్జిగుంది బుధవారం,
గొడవయ్యింది గురువారం

దాని మమ్మీ లాగే దానికూడా ఉంది ఎంతో పొగరు
అది చూపిస్తుంటే సర్రంటుంది బీపి నాదే బ్రదరు
నీ వల్లే తాగే మందుకి నన్నే తిడుతుంది లివరు
ఇక నీకు నాకు సెట్ అవ్వదంటు చెప్పెను ఊటి వెదరు

వారం కాని వరం పెను ఎవ్వారం
నువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారం
జాములేని వారం చెయ్ జాగారం
గోడ గడియారం మోగెను గుండెల్లో అల్లారం

నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

 

 

ఫస్ట్ లుక్కు సోమవారం
మాట కలిపే మంగళవారం
బుజ్జిగుంది బుధవారం,
గొడవయ్యింది గురువారం
గొడవయ్యింది గురువారం, గొడవయ్యింది గురువారం

సొరి అంది సుక్కురవారం
సెన్సార్ కట్ శనివారం,
రెస్ట్ లేదు ఆదివారం
ప్రేమే వుంది ఏ వారం
ప్రేమే వుంది ఏ వారం, ప్రేమే వుంది ఏ వారం

వారం కాని వారం
పెను ఎవ్వారం
నువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారం
జాములేని వారం
చెయ్ జాగారం
గోడ గడియారం
మోగెను గుండెల్లో అల్లారం

నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

ఫస్ట్ లుక్కు సోమవారం
మాట కలిపే మంగళవారం
బుజ్జిగుంది బుధవారం,
గొడవయ్యింది గురువారం

దాని మమ్మీ లాగే దానికూడా ఉంది ఎంతో పొగరు
అది చూపిస్తుంటే సర్రంటుంది బీపి నాదే బ్రదరు
నీ వల్లే తాగే మందుకి నన్నే తిడుతుంది లివరు
ఇక నీకు నాకు సెట్ అవ్వదంటు చెప్పెను ఊటి వెదరు

వారం కాని వరం పెను ఎవ్వారం
నువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారం
జాములేని వారం చెయ్ జాగారం
గోడ గడియారం మోగెను గుండెల్లో అల్లారం

నీ రూపం చూస్తె సెగలు
నీ కోపం చూస్తె దిగలు
నువ్వు అర్ధం కానీ పజిలు
నువ్వేలే నా విజిలు
నీ కళ్ళల్లోని పొగలు
నా గుండెల్లోని రగులు
నువ్వు అందని ద్రాక్ష పళ్ళు
నువ్వేలే నా స్ట్రగులు

 

 

https://lyricdunia.com/wp-content/uploads/2020/10/photostudio_1602187202569-1024x576.jpghttps://lyricdunia.com/wp-content/uploads/2020/10/photostudio_1602187202569-150x150.jpgAshతెలుగు సాంగ్స్Chal mohana ranga,nitin
ఫస్ట్ లుక్కు సోమవారంమాట కలిపే మంగళవారంబుజ్జిగుంది బుధవారం,గొడవయ్యింది గురువారంగొడవయ్యింది గురువారం, గొడవయ్యింది గురువారం సొరి అంది సుక్కురవారంసెన్సార్ కట్ శనివారం,రెస్ట్ లేదు ఆదివారంప్రేమే వుంది ఏ వారంప్రేమే వుంది ఏ వారం, ప్రేమే వుంది ఏ వారం వారం కాని వారంపెను ఎవ్వారంనువ్వు బంగారం తప్పదు సోకుల సత్కారంజాములేని వారంచెయ్ జాగారంగోడ గడియారంమోగెను గుండెల్లో అల్లారం నీ రూపం చూస్తె సెగలునీ కోపం చూస్తె దిగలునువ్వు అర్ధం కానీ పజిలునువ్వేలే నా విజిలునీ...