గగనపు వీధి వీడి వలస వెళ్లిపోయిన నీలి మబ్బు కోసం
తరలింది తనకు తానే ఆకాశం పరదేశం
శిఖరపు అంచు నుంచి నేల జారి పోయిన నీటి చుక్క కోసం
విడిచింది చూడు నగమే తన వాసం వనవాసం

భైరవుడొ భార్గవుడొ భాస్కరుడొ మరి రక్కసుడో
ఉక్కు తీగలాంటి ఒంటి నైజంవీడు మెరుపులన్ని ఒక్కటైన తేజం
రక్షకుడొ తక్షకుడొ పరీక్షలకే సుశిక్షితుడో
శత్రువు అంటు లేని వింత యుద్ధంవింది గుండె లోతు గాయమైన శబ్దం
నడిచొచ్చె నర్తన శౌరీపరిగెత్తే పరాక్రమ శైలిహలాహలం హరించిన ధగ్ ధగ్ హృదయుడో

వీడు ఆరడుగుల బుల్లెట్టువీడు ధైర్యం విసిరిన రాకెట్టూ

గగనపు వీధి వీడి వలస వెళ్లిపోయిన నీలి మబ్బు కోసం
తరలింది తనకు తానే ఆకాశం పరదేశం
శిఖరపు అంచు నుంచి నేల జారి పోయిన నీటి చుక్క కోసం
విడిచింది చూడు నగమే తన వాసం వనవాసం

వీడు ఆరడుగుల బుల్లెట్టువీడు ధైర్యం విసిరిన రాకెట్టూ

దివి నుంచి భువి పైకి భగ భగ మని కురిసేటి
విన్పించని కిరణం చప్పుడు వీడు
వడివడిగ వడగళ్లై ధడ ధడమని జారేటి
కనిపించని జడి వానేగ వీడూ
శంఖంలొ దాగేటి పోటెత్తిన సంద్రం హోరు ఇతడు
శోకాన్నే దాచేసే అశోకుడు వీడురో
తన మొదలే వదులుకొని పైకెదిగిన కొమ్మలకి
చిగురించిన చోటుని చూపిస్తాడు
తన దిశనే మార్చుకొని ప్రభవించే సూర్యుడికి
తన తూరుపు పరిచయమే చేస్తాడు
రావణుడో రాఘవుడో మనసును దోచే మాధవుడో
సైనికుడో శ్రామికుడో అసాధ్యుడు వీడురో

వీడు ఆరడుగుల బుల్లెట్టువీడు ధైర్యం విసిరిన రాకెట్టూ
గగనపు వీధి వీడి వలస వెళ్లిపోయిన నీలి మబ్బు కోసం
తరలింది తనకు తానే ఆకాశం పరదేశం
శిఖరపు అంచు నుంచి నేల జారి పోయిన నీటి చుక్క కోసం
విడిచింది చూడు నగమే తన వాసం వనవాసం